Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING WMO 2015 

1. Begripsbepalingen 

In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Groenoord Zorgt: de rechtspersoon die is toegelaten om dienstverlening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015) te leveren.
 2. Cliënt: een natuurlijke persoon die dienstverlening van Groenoord Zorgt ontvangt of zal ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of en een ander bij de cliënt betrokkene voor zover de cliënt geen wettelijk vertegenwoordiger of een belangenbehartiger heeft.
 3. Wettelijk vertegenwoordiger: de persoon die de handelings- en/of wilsonbekwame cliënt vertegenwoordigt, zijnde de ouder(s) of voogd in het geval van een minderjarige cliënt en een curator of mentor in het geval van een meerderjarige cliënt.
 4. Beschikking: het besluit van het bevoegde indicatieorgaan waarin is vastgelegd in welke omvang en voor welke duur de cliënt in aanmerking komt voor WMO 2015 dienstverlening.
 5. Dienst(verlening): (het verrichten van) handelingen rechtstreeks betrekking hebbend op een cliënt in het kader van of verband houdend met een aanspraak op grond van de WMO 2015.
 6. Arrangement: de overeengekomen diensten, afgeleid van de beschikking van de cliënt.
 7. Ondersteuningsplan: het document waarin bij aanvang van de dienstverlening alsmede na evaluatie en actualisatie de afspraken over het arrangement schriftelijk zijn vastgelegd.
 8. Zorg in natura (ZIN): dienstverlening waarvoor Groenoord Zorgt volgens de wettelijke regels op grond van de overeenkomst met de gemeente rechtstreeks vergoeding ontvangt voor de aan de individuele cliënt verleende WMO 2015 dienstverlening.
 9. Persoonsgebonden budget (PGB): een subsidie in de vorm van trekkingsrechten die aan cliënt zijn toegekend en waarmee cliënt zelf betalingen kan (laten) doen voor dienstverlening.
 10. De (zorg)overeenkomst: de individuele overeenkomst die tussen Groenoord Zorgt en cliënt schriftelijk wordt aangegaan en waarmee Groenoord Zorgt zich jegens de cliënt verbindt om dienstverlening te verrichten tegen betaling of door ZIN te bieden.

2. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorgovereenkomsten met betrekking tot dienstverlening verleend op grond van de WMO 2015 tussen de cliënt en Groenoord Zorgt.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

3. Overeenkomst

 1. Het recht op dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van een zorgovereenkomst tussen Groenoord Zorgt en de cliënt en het bereiken van overeenstemming over het arrangement. 
 2. Een zorgovereenkomst, inclusief arrangement en ondersteuningsplan, wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door Groenoord Zorgt en cliënt.
 3. In het geval de feitelijke dienstverlening op een eerdere datum is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt die datum als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt die ingangsdatum vastgelegd.
 4. In de overeenkomst leggen Groenoord Zorgt en cliënt het overeengekomen arrangement vast.
 5. Tenzij anders aangegeven maken deze algemene en bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

4. Beëindiging en opzegging

 1. De zorgovereenkomst eindigt door:
  1. het verstrijken van de looptijd;
  2. het verlopen van de afgegeven beschikking;
  3. het overlijden van de cliënt;
  4. een verhuizing van de cliënt buiten ons werkgebied;
  5. opzegging;
  6. ontbinding;
  7. een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de cliënt elders gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen dienstverlening als gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt.
 2. Groenoord Zorgt kan de overeenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan dat:
  1. de cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft; 
  2. de cliënt weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
  3. de cliënt, diens wettelijk vertegenwoordiger of andere bij de cliënt betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van Groenoord Zorgt, die voortzetting van de dienstverlening niet meer mogelijk maken;
  4. de omvang of zwaarte van de dienstverlening door een gewijzigde vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en Groenoord Zorgt en de cliënt geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de overeenkomst;
  5. op het moment dat Groenoord Zorgt geen vergoeding meer ontvangt van de gemeente voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de cliënt deze ook niet voor eigen rekening afneemt;
  6. de cliënt als gevolg van een rechterlijke machtiging of andere titel gedwongen wordt opgenomen en de cliënt en Groenoord Zorgt geen overeenstemming kunnen bereiken over de beëindiging dan wel, indien relevant, aanpassing van de overeengekomen dienstverlening;
  7. in geval van surseance van betaling of faillissement van Groenoord Zorgt.
 3. Groenoord Zorgt zal bij opzegging van de dienstverlening naar haar vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor cliënt. 
 4. In de gevallen genoemd in 4.2. kan opzegging door Groenoord Zorgt tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de cliënt onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen. Opzegging met onmiddellijke ingang kan in ieder geval geschieden in de in 4.2 sub e en g genoemde gevallen.
 5. Indien Groenoord Zorgt deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de cliënt de overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de wijziging van de algemene voorwaarden in werking treedt.
 6. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 7. Groenoord Zorgt en de cliënt zullen met elkaar in overleg treden over de aanpassing van de zorgovereenkomst indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Van dergelijke omstandigheden is in ieder geval sprake indien:
  1. de cliënt op grond van een rechterlijke machtiging of andere titel gedwongen wordt opgenomen;
  2. Groenoord Zorgt geheel of gedeeltelijk geen vergoeding meer ontvangt van de gemeente voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening;
  3. om andere redenen de omvang of zwaarte van de dienstverlening door een gewijzigde vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze geheel of gedeeltelijk buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen.
 8. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen door middel van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij dringende redenen een kortere opzegtermijn rechtvaardigen. 

5. Beschikking

 1. De cliënt die ZIN ontvangt of met een PGB zorg inkoopt, dient over een geldige beschikking te beschikken. 
 2. Indien de vraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat Groenoord Zorgt haar inziens geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van de beschikking, vraagt de cliënt dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger op gemotiveerd schriftelijk verzoek van Groenoord Zorgt binnen 5 werkdagen daaropvolgend een nieuwe beschikking aan bij het indicatieorgaan.

6. Dienstverlening 

 1. Groenoord Zorgt biedt de cliënt dienstverlening overeenkomstig de eisen van goede dienstverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap. 

7. Informatie

 1. Groenoord Zorgt geeft aan cliënt algemene informatie over de dienstverlening en die specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen dienstverlening, waarover de cliënt redelijkerwijze dient te beschikken. Groenoord Zorgt geeft deze informatie schriftelijk als de cliënt daarom vraagt. 
 2. De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd en bevattingsvermogen van cliënt. De informatie staat in juiste verhouding tot de aard van de dienstverlening die cliënt krijgt en waarvan hij met in achtneming van zijn beperkingen redelijkerwijs op de hoogte dient te zijn.
 3. Groenoord Zorgt geeft de informatie alleen dan niet indien die zou leiden tot ernstig nadeel voor de cliënt. Indien het belang van de cliënt dit vereist geeft Groenoord Zorgt de desbetreffende informatie aan de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt dan wel een ander bij de cliënt betrokkene. Voordat Groenoord Zorgt overgaat tot het onthouden van informatie, raadpleegt zij een andere ter zake deskundige hulpverlener.
 4. Als de cliënt geen informatie wil ontvangen respecteert Groenoord Zorgt dit, behalve indien het belang dat de cliënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt Groenoord Zorgt daarnaast informatie over de klachtenregeling conform artikel 12, huisregels, protocollen en overig relevant beleid van Groenoord Zorgt.

8. Ondersteuningsplan en toestemming

 1. De afspraken over de uitwerking van het arrangement worden neergelegd in een ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan wordt vóór, dan wel uiterlijk binnen vijf werkdagen na aanvang van de dienstverlening gemaakt. 
 2. Het ondersteuningsplan komt in overleg met en met instemming van de cliënt tot stand. Het ondersteuningsplan vormt een geheel met de overeenkomst. De cliënt geeft met het ondertekenen van de overeenkomst toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het ondersteuningsplan zoals dat van tijd tot tijd geldt.
 3. Indien Groenoord Zorgt het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de dienstverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het ondersteuningsplan is aangegeven, overlegt Groenoord Zorgt hier voorafgaand over met de cliënt.

9. Verplichtingen van de cliënt

 1. Cliënt verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. 
 2. Cliënt is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die Groenoord Zorgt in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.
 3. Cliënt informeert Groenoord Zorgt over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de dienstverlening van belang zijn.
 4. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

10. Dossiervorming, geheimhouding en privacy

 1. Groenoord Zorgt richt een dossier in met betrekking tot de dienstverlening voor cliënt. Zij houdt in het dossier aantekening van de gegevens die direct verband houden met de dienstverlening. 
 2. Het ondersteuningsplan maakt deel uit van het dossier.
 3. Het dossier is eigendom van Groenoord Zorgt.
 4. Groenoord Zorgt draagt zorg dat aan anderen dan de cliënt geen inlichtingen over de cliënt dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de cliënt. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
 5. Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorgovereenkomst en hun vervangers kan zonder toestemming van de cliënt inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
 6. Aan de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige of wilsonbekwame cliënt kan zonder toestemming van de cliënt inlichtingen of inzage gegeven worden, voor zover deze informatie nodig is voor de vertegenwoordiging.
 7. Door de ondertekening van de zorgovereenkomst geeft de cliënt toestemming voor het gebruik van gegevens door Groenoord Zorgt met betrekking tot de cliënt ten behoeve van ondersteunende functies, zoals dossierbeheer, financiële afwikkeling, intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie, opleiding, kwaliteits- bewaking en kwaliteitsbevordering.
 8. Groenoord Zorgt bewaart het dossier gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de zorgovereenkomst is beëindigd. Gegevens met betrekking tot de cliënt die niet tot het dossier behoren, bewaart Groenoord Zorgt zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na afloop van die termijn vernietigt Groenoord Zorgt de gegevens. Indien het gegevens betreft die zij van de cliënt heeft ontvangen, geeft zij deze aan de cliënt terug.
 9. Groenoord Zorgt vernietigt het dossier of gedeelten van het dossier binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de cliënt, tenzij het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt als mede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
 10. Groenoord Zorgt verstrekt de cliënt inzage en afschrift van de bescheiden die deel uit maken van het dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. Groenoord Zorgt mag voor de verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding vragen.
 11. Bij ZIN verleent Groenoord Zorgt medewerking aan het verstrekken van gegevens ten behoeve van het uitvoeren van de wettelijke taken van de gemeente, CAK, SVB waaronder de controles door de gemeente, voor zover deze controles worden uitgevoerd in overeenstemming met relevante privacywetgeving.
 12. Persoonsgegevens van de cliënt worden verwerkt overeenkomstig de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

11. Klachten

 1. Groenoord Zorgt heeft een klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling is te vinden op de website van Groenoord Zorgt. De klachtenregeling ligt tevens ter inzage bij Groenoord Zorgt en wordt op verzoek van de cliënt toegestuurd. 
 2. De cliënt kan klachten over de dienstverlening en over formulieren van Groenoord Zorgt mondeling en schriftelijk kenbaar maken op de wijze zoals vastgelegd in de klachtenregeling van Groenoord Zorgt.
 3. Als een cliënt een formulier dat Groenoord Zorgt hem ter invulling heeft voorgelegd overbodig of te ingewikkeld vindt, kan hij daarover een klacht indienen.

12. Aansprakelijkheid

 1. Cliënt is gehouden Groenoord Zorgt in de gelegenheid te stellen een door Groenoord Zorgt tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van Groenoord Zorgt te herstellen. 
 2. De aansprakelijkheid van Groenoord Zorgt is beperkt tot het bedrag dat ter zake door een door Groenoord Zorgt gesloten verzekering wordt uitgekeerd, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt.
 3. Groenoord Zorgt hanteert een eigen risico van 250,- per incident voor de klant.
 4. Het bepaalde in artikel 12.2 is mede van toepassing op de door Groenoord Zorgt ingeschakelde derden.
 5. De cliënt is verplicht een verzekering voor aansprakelijkheid voor particulieren (AVP) te sluiten.

13. Betalingen, eigen bijdrage

 1. Bij levering van dienstverlening op basis van ZIN declareert Groenoord Zorgt de kosten van de overeengekomen dienstverlening bij de gemeente waarmee Groenoord Zorgt op grond van de WMO 2015 een overeenkomst heeft gesloten.
 2. Indien cliënt aanvullende dienstverlening wil ontvangen die niet onder ZIN valt of die buiten de beschikking valt, komt deze voor rekening van de cliënt. Aanvullende dienstverlening levert Groenoord Zorgt uitsluitend op basis van een schriftelijke overeenkomst met de cliënt.
 3. Bij levering van dienstverlening op andere basis dan bedoeld in lid 1, waaronder op basis van een PGB, declareert Groenoord Zorgt de overeengekomen dienstverlening aan cliënt.
 4. Cliënt kan een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd zijn volgens de regels van de WMO 2015. Groenoord Zorgt informeert de cliënt over de wettelijke eigen bijdrage. Cliënt verleent door ondertekening van de overeenkomst toestemming voor de gegevensuitwisseling met het CAK die nodig is voor het vaststellen van de wettelijke eigen bijdrage.
 5. Op alle dienstverlening voor rekening van de cliënt zijn de bijzondere voorwaarden (betalingsvoorwaarden) van toepassing.

14. Arbeidsomstandigheden 

 1. Voor de levering van hulp bij het huishouden gelden Leveringsvoorwaarden op het terrein van onder andere veiligheid, hygiëne, lichamelijke belasting en werkmateriaal ter bescherming van de zorgverleners. 
 2. De klant stelt de zorgverleners in staat om hun taken naar behoren uit te voeren. Hiertoe behoort de aanwezigheid van schoonmaakartikelen en materialen voor het uitvoeren van de werkzaamheden die voldoen aan de veiligheidsnormen. Daarnaast beschikt de klant over werkende voorzieningen m.b.t. gas/licht en water.
 3. Groenoord Zorgt toetst de aanwezigheid van materialen conform artikel 6.2 en geeft de klant zo nodig dwingende opdracht benodigde materialen aan te schaffen.
 4. De klant en de zorgverleners zijn gehouden elkaar volgens algemeen aanvaardbare omgangsvormen te bejegenen en alle vormen van discriminatie, intimidatie of geweld achterwege te laten.
 5. Ingeval de klant incidenteel verhinderd is hulp te ontvangen moet de klant dit uiterlijk 48 uur van tevoren laten weten aan de contactpersoon. De afspraak wordt wel in rekening gebracht.
 6. Groenoord Zorgt kan de hulp weigeren, voortijdig beëindigen of in omvang verlagen als (voortgaande) uitvoering in redelijkheid niet van Groenoord Zorgt verlangd kan worden. Gedrag in strijd met artikel 6.4 kan leiden tot zorgweigering.
 7. Groenoord Zorgt levert de hulp alleen in aanwezigheid van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald.
 8. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van toegang tot de woning.

15. (Intellectuele) eigendomsrechten

 1. Met betrekking tot de door of namens Groenoord Zorgt uitgebrachte adviezen en/of publicaties ter zake de dienstverlening berusten de intellectuele eigendomsrechten bij Groenoord Zorgt. De mede met advisering omtrent de dienstverlening verband houdende stukken die door de cliënt aan Groenoord Zorgt zijn overhandigd, blijven eigendom van de cliënt. 
 2. De cliënt verbindt zich de door of namens Groenoord Zorgt uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van Groenoord Zorgt, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift of tenzij het gebruik betreft in een klachtenprocedure, een tuchtrechtelijke procedure, of andere juridische procedure waarin ook Groenoord Zorgt of een aan hem verbonden dienstverlener partij is.

16. Vertegenwoordiging 

 1. Indien Groenoord Zorgt, op grond van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, haar verplichtingen ten opzichte van de cliënt nakomt tegenover een andere persoon dan de cliënt zelf, dan betracht deze persoon de zorg van een goed vertegenwoordiger, onder meer door de cliënt zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak als vertegenwoordiger te betrekken. 

17. Toepasselijk recht

 1. Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht. 
 2. Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Groenoord Zorgt is gevestigd.
 3. In afwijking van het gestelde in artikel 18.2 kunnen Groenoord Zorgt en cliënt overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een beroep wordt gedaan op een erkende mediator.

18. Annulering

 1. Te leveren diensten kunnen, tenzij anders overeengekomen, met een minimale annuleringstermijn van twee werkdagen (ls. 48 uur) vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de cliënt worden geannuleerd. Groenoord Zorgt zal de overeengekomen diensten dan niet leveren. 
 2. In geval van niet tijdige annulering brengt Groenoord Zorgt de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van overmacht.

19. Wijzigingen

 1. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door Groenoord Zorgt worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan cliënt zijn meegedeeld in werking. 
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

20. Slot

 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 april 2016. 
 2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Algemene Voorwaarden met betrekking tot dienstverlening van Groenoord Zorgt BV’.

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot dienstverlening tegen betaling door cliënt (Betalingsvoorwaarden). 

21. Toepasselijkheid

 1. Deze bijzondere voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op:
  1. de cliënt met een Persoonsgebonden budget (PGB);
  2. de cliënt met particuliere financiering anders dan een PGB;
  3. de cliënt die naast ZIN overige zorg- of diensten van Groenoord Zorgt afneemt, waarvoor de WMO 2015 of het PGB geen financiering bieden.
 2. In afwijking van artikel 1.8. van de Algemene voorwaarden komt het arrangement tot stand op basis van de vraag van cliënt. De cliënt met een PGB verstrekt op verzoek van Groenoord Zorgt een afschrift van de beschikking op basis waarvan zijn PGB is toegekend en/of de beschikking. 

22. Tarieven

 1. In de overeenkomst wordt het ten aanzien van het arrangement overeengekomen aantal uren en het bijbehorende tarief en/of kostprijs opgenomen. Tussentijdse wijziging, behoudens het bepaalde in artikel 3.3. van de algemene voorwaarden, is niet mogelijk, tenzij Groenoord Zorgt en de cliënt hiermee schriftelijk instemmen. 
 2. De prijzen en tarieven van het overeengekomen zorgarrangement worden jaarlijks aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen en de wettelijke tarieven.

23. Kredietwaardigheid 

 1. Indien de kredietwaardigheid van de cliënt daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan Groenoord Zorgt nadere zekerheden verlangen, zoals vooruitbetaling of een borgstelling. 

24. Factuur en betaling

 1. Groenoord Zorgt brengt de kosten binnen zes weken na het einde van de maand waarin de /of dienstverlening zijn geleverd, op een gespecificeerde factuur bij cliënt in rekening. 
 2. De in artikel 5.1 genoemde factuur bevat naam, adres en het KvK nummer van Groenoord Zorgt, een overzicht van de dagen waarop is gewerkt, het uurtarief, het aantal te betalen uren, dagdelen of etmalen en voldoet overigens aan de door de SVB van tijd tot tijd aan factureren gestelde eisen.
 3. De in artikel 5.1. genoemde factuur dient binnen veertien dagen na dagtekening te zijn voldaan. Groenoord Zorgt kan aangeven op welke wijze een factuur dient te worden voldaan.
 4. Indien binnen de termijn van veertien dagen de factuur niet is voldaan, dan stuurt Groenoord Zorgt een betalingsherinnering waarin een tweede termijn wordt gesteld om de factuur te voldoen. Blijft betaling ook na deze termijn uit, dan is de cliënt automatisch in verzuim en vanaf de vervaldatum van deze tweede betalingstermijn de wettelijke rente over het te vorderen bedrag verschuldigd aan Groenoord Zorgt.
 5. Groenoord Zorgt kan een automatische incasso verlangen.
 6. Groenoord Zorgt is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht zijn, in rekening te brengen.

25. Incasso

 1. Is de cliënt in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de cliënt. 

26. Einde overeenkomst bij PGB

Deze bepaling is van toepassing op de cliënt als bedoeld in artikel 1.1. sub a. van de bijzondere voorwaarden.

 1. In aanvulling op artikel 5 van de Algemene voorwaarden geldt voor de cliënt met een PGB dat de overeenkomst eindigt bij het intreden van de volgende omstandigheden:
  1. intrekking van de beschikking door de gemeente, de overeenkomst eindigt in dat geval met ingang van de dag van intrekking;
  2. wijziging van de beschikking door de gemeente. De overeenkomst eindigt met ingang van de dag van wijziging. Als cliënt kan aantonen aan Groenoord Zorgt dat hij op grond van de gewijzigde beschikking voldoende trekkingsrechten heeft, kan de overeenkomst worden voortgezet;
  3. bij herindicatie tijdens de looptijd van de overeenkomst.
 2. Cliënt dient Groenoord Zorgt onverwijld te informeren over het intrekken, het wijzigen van de toekenningsbeschikking, alsmede over de herindicatie. Cliënt dient facturen van Groenoord Zorgt voor geleverde zorg onverwijld in te dienen bij de bevoegde instantie om deze te laten betalen uit het PGB. 
 3. Indien de cliënt zijn verplichting bedoeld in het vorige lid niet nakomt en Groenoord Zorgt voor de binnen het arrangement geleverde diensten niet betaald krijgt uit het PGB, heeft Groenoord Zorgt aanspraak op betaling door de cliënt.
 4. Cliënt kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.2. van de bijzondere voorwaarden de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de verhoging van het tarief ingaat binnen een termijn die korter is dan twee maanden kan de cliënt de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de verhoging van het tarief van kracht wordt.

27. Particuliere financiering 

Deze bepaling is van toepassing op de cliënt als bedoeld in artikel 1.1. sub b. en c. van de bijzondere voorwaarden. 

 1. Cliënt kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.2. van de bijzondere voorwaarden de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de verhoging van het tarief ingaat binnen een termijn die korter is dan twee maanden kan de cliënt de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de verhoging van het tarief van kracht wordt.
Start chat
Chat met ons
Scan de code
Miriam - Regio Coördinator
Hallo 👋
Welkom op onze website! Kunnen wij je ergens mee helpen of heb je een vraag over de diensten die wij leveren? Stel je vraag hier en we komen er zo spoedig mogelijk op terug. Op werkdagen reageren wij binnen 24 uur.